top of page

Anatomie nohy

Noha je část dolní končetiny, která se nachází pod úrovní hlezenního kloubu. Hlezenní kloub, nesprávně označovaný jako kotník, je kloub spojující bérec s nohou. Noha se dělí na krajinu zánártní, krajinu nártní a prsty.​​

Anatomy of foot
Regia of foot
anatomie
sloupce nohy
Kostra nohy

Kostra nohy je tvořena sedmi zánártními kostmi: kost hlezenní (talus), kost patní (calcaneus), kost loďkovitá (os naviculare), kost krychlová (os cuboideum), zevní klínová kost (os cuneiforme laterale), střední klínová kost (os cuneiforme intermedium) a vnitřní klínová kost (os cuneiforme mediale).

Před zánártními kostmi se nachází nárt, v kterém je umístěno pět nártních kostí (ossa metatarsalia). Každá z nártních kostí je tvořena hlavicí, tělem a rozšířenou základní částí (caput, corpus, basis). První nártní kost je nejmohutnější a pod její hlavicí se nacházejí dvě sezamské kosti. Tyto kůstky jsou vytvořeny v úponech krátkých svalů nohy a mají velikost malých hrášků. Druhá nártní kost je nejdelší a její baze zabíhá mezi klínové kosti. Třetí a čtvrtá nártní kost není ničím význačná, ale baze páté kosti se rozšiřuje. Tato rozšířená část slouží k úponu svalu (tuberositas ossis metatarsi quinti).

Kostra palce je tvořena dvěma články a kostra druhého až pátého prstu třemi články prstu. Základní (první) článek prstu navazuje na nártní kost, střední (druhý) článek se nachází uprostřed a konečný (třetí) článek se nachází špičce prstu.

Kostru nohy lze rozdělit na dva sloupce, na vnitřní a zevní. Vnitřní sloupec je tvořen kostí hlezenní, loďkovitou, klínovitými kostmi, první až třetí nártní kosti, palcem, druhým a třetím prstem. Zevní sloupec je tvořen kostí patní, krychlovou, čtvrtou a pátou nártní kostí, čtvrtým a pátým prstem. Nepoměr délek vnitřního a zevního sloupce vede k noze vyklenuté (pes cavus) nebo ploché noze (pes planus).

Hlezenní kloub vzniká skloubením třech kostí: hlezenní kost, dolní část holenní kosti (tibia) a dolní část lýtkové kosti (fibula). Dolní část holenní kosti vybíhá na straně kloubu ve výběžek, který se nazývá vnitřní kotník. Obdobně na zevní straně hlezna se nachází nejspodnější část lýtkové kosti, zevní kotník. Holenní a lýtková kost je spojena vazivovým spojením (syndesmosis) a vytváří vidlici, v které se nachází kladka (trochlea) hlezenní kosti.

Ankle joint

Kloub je na vnitřní straně stabilizován vnitřním postranním vazem (ligamentum collaterale mediale) a obdobně na zevní straně zevním postranním vazem hlezna (ligamentum collaterale laterale). Zevní vaz se rozděluje na tři samostatné pruhy (lig. talofibulare anterius, lig. talofibulare posterius a lig. calcaneofibulare). Přední část tohoto komplexů vazů se často poškodí při podvrtnutí hlezna (viz. obrázek, modrá šipka).

Kloub slouží k pohybům, které se nazývají dorsální a plantární flexe. Při dorsální flexi se přednoží zvedá nahoru a při plantární flexi se sklápí směrem dolů.

Dolní kloub zánártní je složité skloubení, které se nachází v noze pod úrovní hlezna. Kloub se nachází mezi čtyřmi zánártními kostmi: talus, calcaneus, os naviculare a os cuboideum. Skloubení se dělí na zadní část, která se nachází mezi hlezenní kostí a patní kostí (art. subtalaris) a přední část. Tato přední část probíhá napříč přednožím a nazývá se articulatio tarsi transversa (Chopartův kloub). Tato přední část skloubení se rozděluje na vnitřní část (art. talonavicularis) a zevní část (art. calcaneocuboidea).

Dolním kloub zánártní umožňuje pohyb nohy, který se nazývá everze a inverze nohy. Tyto pohyby umožňují naklánění (natáčení) nohy do stran a tím chůzi na nerovném podkladě. Inverzní pohyb je složitý. Zahrnuje mírnou plantární flexi v hlezenním kloubu a zevní rotaci přednoží podél své osy (supinace). Everzní pohyb je opět složený a zahrnuje dorsální flexi nohy spojenou s vnitřní rotací podél osy nohy (pronace nohy). Je potřeba zmínit, že tyto pohyby jsou ještě kombinované s rotací nohy podél osy, která prochází kolmo na podložku tj. s přitažením (addukcí) a odtažením (abdukcí) přednoží.

Klouby nohy a jejich pohyby
klouby
dolni kloub zanartni
everze a inverze
bottom of page